Песня Нийслэл Хот Produced by LG - исполнитель Хатхур Зу

Загрузите на нашем сайте Нийслэл Хот Produced by LG - артиста Хатхур Зу в mp3, слушайте песню онлайн и читайте текст песни.

О песне

Рейтинг: 0

Скачать

Рейтинг: 0
Исполнитель: Хатхур Зу
Название песни: Нийслэл Хот (Produced by LG)
Продолжительность mp3: 04:12
Дата добавления: 2016-10-18
Текст просмотрен: 1363

Текст песни

1 куплет
ямар дуун хэрэгтэ ямар дуун тэнэгтэ
миний дуунуд томо бугэ hомо шэнди угэтэ
аянга гансал зурхэнэ амисхал
нэгэл уширтэ мэдэрэ имэ хату амидрал

энэру дээрэ унэн дээрэ юмэн байдаггуй
нагура газагура харгы олон олдохгуй
энэру дээрэ унэн дээрэ мунгэтэ холиотэ
харгы олдотэ ханабда ондотэ

хату амьдрал за за хулеже байна газа
мунгэнэ сана хунуд уха бэе дана
тигэд л бэд гэд муи хэд явагда
зурхэнсого hайн баhан юмэн дарагда

энэ тухэ лолн мохой угэ хэлэгдэ
харгы буру гарад имэ л турhэн сэдьхэлтэй
хубууд гымгуй зарьминда баригдадаг
зурхо хашад харгыгара явдаг

Припев:

удын эрье дээрэ байдаг ниислел хото
шуhан нульваhан годжо байдаг ото
басгадуд газагура залу бэе худалдадаг
хубууд нэгэ тород хэдэн жилэр хагдадаг

2 куплет
Хундэ байхада, зальбарнаб маня татат
Шар шудо чангар хабчат хя дарженаб
Бухы насара хунуд босод унад ябжедаг
хэн газар долёодогвэ, хэн мунго тарадагвэ

хэн турмэнд ород гарад баса орчодог
цаг орто бэшэ, цаг угы болхо ержена
байхыга тулоо бидэ ходо нугэл хэженадь
Хара замаар заримда мунгэ ерээд байдаг

ондогоор болкуй, хэрэг иигэд бутэж байдаг
Улан хото сэдьхэлгуй, осны эрье гунзгы
Хуйтэн ходо зурхэты, халуун честы зонты
Хулдороч газар, гэнтэ заримда угы болно

тэнэг басгадууд ухигэ гаргаж хаяд голно
Ухид Аба эжигэ хун дээрэ тоолхы болео
Энэ хара дэлхэдээр буряд зон бэе оло

Видео: Хатхур Зу

Добавить комментарий